Kotenčice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Střednědobý výhled rozpočtu obce Kotenčice na roky 2020-2022

Výhled

Střednědobý výhled rozpočtu obce Kotenčice

na roky 2020 - 2022

 

vypracovaný dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Střednědobý výhled rozpočtu je pomocný nástroj obce sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jejího hospodářství.

Obsahem jsou souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Obec vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled a na základě faktických údajů z Výkazů předešlých let.

V případě potřeby bude rozpočtový výhled aktualizován.

 

Střednědobý výhled rozpočtu obce Kotenčice na roky 2020-2022 (tis.Kč)

 

 

 

Název

Rozpočtový rok

 

2020

2021

2022

Daňové příjmy

 

 

 

Daň z příjmu FO

520

530

540

Daň z příjmu PO

460

469

478

Daň z nemovitosti

125

127

129

Daň z přidané hodnoty

1000

 1020

1040

Poplatky

10

10

10

Nedaňové běžné příjmy

 

 

 

Příjmy z vlastní činnosti

250

250

250

Příjmy z pronájmů

10

10

10

Ostatní příjmy

2

2

2

Běžné přijaté dotace

 

 

 

Poskytnutnédotace - třída 4

50

50

50

Kapitálové příjmy

 

 

 

Příjmy z prodeje majetku

0

0

0

Příjmy CELKEM

2 427

2 468

2509

 

 

 

 

Běžné výdaje

 

 

 

Mzdové náklady

460

460

460

Opravy a udržování

400

400

400

Nákup materiálu

200

200

200

Ostatní služby

490

490

490

Provozní výdaje (energie)

150

157

164

Výdaje CELKEM

1 700

1 707

1 714

 

 

 

 

Zůstatek na účtech

727

761

795

Financování celkem

727

761

795

 

 

 

 

         

 

 

 

Komentář ke Střednědobému výhledu rozpočtu obce Kotenčice na období let 2020 - 2022

 

Rozpočtový výhled je odvozen od skutečného plnění rozpočtu za rok 2019.

Zůstatky na běžných účtech představují především uspořené finanční prostředky z minulých let.

 

Příjmy obce jsou členěny na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Jedná se

tedy o každoročně opakující se příjmy, které slouží k pokrytí běžných výdajů. V letech 2020-2022 vycházejí přebytkové rozpočty.

V letech 2020-2022 se zatím neplánují žádné větší investiční akce. Pouze každoroční opakující se příjmy i výdaje. Při sestavování rozpočtů bude přihlíženo k momentální situaci a v případě potřeby bude rozpočtový výhled aktualizován.

 

Příjmy:

Daňové příjmy: Na celkových příjmech obce se nejvíce podílí daňové příjmy. Příjmy z daní a poplatků jsou nejdůležitější zdroje financí do rozpočtu obce. Jsou rozhodující položkou a představují více než 80% rozpočtovaných příjmů obce.

Jejich výše v jednotlivých letech je dána předpokladem MF ČR o objemu jejich výběru a podílem dle rozpočtového určení daní, kde se předpokládá meziroční nárůst o 2%.

 

Nedaňové příjmy spadají plně do kompetence obce. Největším zdrojem příjmů jsou převážně úhrady za poskytované služby a výrobky – výběr stočného od občanů za využívání ČOV, pronájem majetku obce a ostatních nemovitostí (především příjmy z nebytových prostor). Tyto příjmy mají spíš doplňkový charakter. Dále jsou v těchto příjmech uvedeny odměny za zpětný odběr a využití odpadu z obalů, příjmy z úroků, poskytování služeb apod.

 

Přijaté dotace představují příjmy z prostředků jiných rozpočtů. Jedná se o dotační vztah poskytovaný na výkon veřejné správy.

 

Kapitálové příjmy mají nahodilý charakter. Jedná se především o příjmy z prodeje

dlouhodobého majetku obce (především příjmy z prodeje pozemků).

 

Výdaje obce jsou nástrojem realizace záměru a potřeb obce.

 

Běžné výdaje vycházejí z potřeb zajištění provozu obce. Jsou stanoveny s ohledem na

rozpočtové výdaje minulých let. Výše kapitálových výdajů je závislá jednak na provozním

přebytku a dále na investičních dotacích. Ve výdajích jsou zahrnuty především běžné výdaje

a výdaje na opravy majetku obce.

 

Výdaje:

Běžné výdaje jsou neinvestiční nákupy a související výdaje, které obsahují prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, výdaje na opravu a údržbu majetku, výdaje na spotřebu energie, u které se předpokládá nárůst ceny o 5%, výdaje za provedené služby a nákup materiálu.

 

Financování – zůstatky na běžných účtech.

 

 

V Kotenčicích dne 30. 12. 2019

 

 

Datum sejmutí: 15. 1. 2023 Zodpovídá: Správce Webu